Kepala Desa                            : Abdurrokhim

Sekretaris Desa                     : Sucipto

Bendahara                              : Muladin

Kepala Dusun Rukem        : Alimin

Kepala Dusun Dokanjati  : Nasokhi

Kepala Dusun Tengah       : Darminto

Kepalan Dusun Kiong        : Arofik

Lebe                                           : Suhari

  Kaur Umum                          : Citro

Kaur Pembangunan            : Ragil